Bezpečnost laseru Třídy 1 až 4

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce lambda, (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E.

Vztah mezi nimi vyjadřují následující rovnice:

laser 7 1
kde
c je rychlost světla (3×108 m/s)
h = 6.65 × 10-34 J·s = 4.1 µeV/GHz je Planckova konstanta.

Přestože je dělení celkově přesné, může občas dojít k překryvům sousedních typů. Například některé záření gama může mít delší vlnovou délku než některé rentgenové záření. To je možné proto, že záření gama je jméno pro fotony vzniklé při jaderném štěpení a jiných jaderných procesech, zatímco rentgenové záření vzniká jako brzdné záření či charakteristické záření elektronu. Překryv tu tedy nastává proto, že paprsky určujeme dle původu a nikoli dle frekvence.
Světlo může materiálem procházet, může se v materiálu absorbovat, nebo taky změnit své vlastnosti. Laserový paprsek narazí na objekt / materiál, a tak se částečně odrazí, částečně může projít materiálem nebo se může absorbovat v materiálu. Pokud objekt absorbuje laserové záření, tak se velmi všeobecně počítá s odrazem ve 120° a s výkonem odrazu 4%, ale u vysoce reflektivních materiálů může být odraz i 90%, s čímž je nutné počítat při konstrukci krytování dle Class 4. U viditelného spektra nejsou žádné přesné hranice. Typické lidské oko bude reagovat na vlnové délky od 400 do 700 nm, ačkoli někteří lidé mohou být schopní si všimnout vlnové délky od 380 do 780 nm.
Mimo viditelné záření jsou lidskému oku i lidskému tělu nebezpečná jiná záření. Lasery pracují v oblasti infra záření a proto je nutné se chránit před jejich paprsky.
Veškeré produkty chránící lidský zrak, jako jsou brýle nebo štíty, musí splňovat evropskou normu obecně známou jako ČSN EN 207 / 208. Všeobecně to znamená, že po dobu 10 sec bude materiál skel a obrouček brýlí odolávat vlnové délce 10.600 nm (což je CO2 laser) v kontinuálním módu (CW) nebo 100 pulsů v pulsním módu (Q-switch).
Rozsah ochrany brýlí je definován řadou od L1 (nejnižší ochrana) do L10 (nejvyšší ochrana). Obecně se používá pro lasery na značení ochrana L3 až L5.
Podíváme-li se na lidské oko a na jeho transparentnost pro elektromagnetické záření a tedy i pro laserové paprsky, pak vidíme rozsah od 370 nm do 1400 nm. UV světlo pod 350 nm je absorbováno na povrchu oka (viz obrázek) a dochází k poškození rohovky nebo čočky. Viditelné spektrum od 380 do 780 nm jde na sítnici. Lidské oko má automatickou ochranu, říká se tomu „blink reflex“, kdy se oko samo zavře, a to při velmi vysokém světelném výkonu a vidíme předmět s větším jasem. Ale pokud je záření o výkonu větším jak 1 mW, pak reflex nefunguje, protože dojde k nenávratnému poškození oka dříve, než zareaguje reflex.
V blízkosti infra záření (780 až 1400 nm) je typicky nebezpečné záření pro oko. Záření dopadne na sítnici a my to zjistíme až jejím poškozením. V této oblasti neexistuje žádná přírodní ochrana nebo reflex. V této oblasti pracují Nd:YAG lasery a nové Fiber lasery (vláknové lasery). Záření o vlnové délce 1400 - 11.000 nm, kde pracují také CO2 lasery, je absorbováno na povrchu oka. Dochází tak k poškození rohovky jejím přehřátím nebo k jejímu zakřivení a odchlípnutí.
Dlouhodobé studie působení slunečního záření a laserového záření na lidský organismus měly za následek ustanovení bezpečných limitů působení elektromagnetického záření na lidský organismus. Limit vyjadřuje maximální působení záření na organismus. Pro laserové zařízení je vyžadována certifikace dle jednotlivých kategorií použití. Kategorie dovoluje použití standardních bezpečnostních zábran tak, aby omezilo nebo eliminovalo újmu na zdraví dle třídy (Class), v jaké je laser použitý.
Následuje popis tříd laserů a k nim přidružených nebezpečí, která jsou stanovena normou ČSN EN 60825-1 ed. 3. Klasifikace byla vyvinuta, aby pomohla uživateli při hodnocení rizik laseru a pro stanovení nezbytných řídicích opatření. Klasifikace laserů odpovídá potenciální nebezpečnosti přístupného laserového záření s přihlédnutím k možnosti poškození pokožky a oka a neodpovídá potenciální nebezpečnosti ostatních rizik, jako jsou elektrická, mechanická nebo chemická rizika nebo rizika vyvolaná sekundárním optickým zářením. Záměrem klasifikace je rozpoznat zvýšené riziko poškození působením přístupných výkonů přesahujících základní úroveň, podmínky stanovené pro třídu 1, a přesněji popisuje riziko plynoucí z ozáření ve velmi malé vzdálenosti od laseru. Potenciální rizika mohou být velmi omezena použitím dodatečných ochranných opatření, včetně dodatečných technických opatření, jako například krytů.

laser 7 2

Třída 1

Laserová zařízení, která jsou bezpečná během používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku, dokonce i v případě sledování pomocí optických pomůcek (oční lupy a dalekohledy). Třída 1 také zahrnuje vysokovýkonové lasery, které jsou zcela zakrytovány tak, že potenciálně nebezpečné záření není během jejich používání přístupné (zapouzdřená laserová zařízení). Pohled do svazku u laserových zařízení třídy 1, která produkují viditelné záření, může způsobovat oslňující optické efekty, zejména při nízké úrovni okolního osvětlení.
Termín „bezpečný pro oko“ může být použit pouze u laserových zařízení třídy 1. Termín „laser bezpečný pro oko“ by neměl být použit pro popis laseru, který je založen pouze na tom, že vlnová délka výstupu je větší než 1 400 nm. Lasery všech vlnových délek s dostatečným výstupním výkonem mohou způsobit zranění.

Třída 1M

Laserová zařízení, která jsou bezpečná během používání, včetně dlouhodobého přímého sledování svazku nechráněnýma očima. Maximální přípustná dávka ozáření může být překročena a poškození oka může být způsobeno následkem ozáření v případě sledování svazku pomocí optických pomůcek (dalekohledy).
Pro lasery třídy 1M je rozsah vlnových délek omezen na spektrální oblast, ve které většina skleněných optických materiálů použitých v optických zařízeních může významně záření přenášet, to je od 302,5 nm do 4 000 nm. Pohled do svazku u laserových zařízení třídy 1M, která produkují viditelné záření, může způsobovat oslňující optické efekty, zejména při nízké úrovni okolního osvětlení.

Třída 1C

Laserová zařízení, která jsou určena pro přímou aplikaci laserového záření na pokožku nebo vnitřní tkáně pro lékařské, terapeutické nebo kosmetické procedury, jako například odstraňování ochlupení, redukce vrásek a redukce akné. I když vyzařované záření může mít úroveň pro třídy 3R, 3B nebo 4, ozáření oka je zabráněno pomocí jednoho nebo více technických prostředků. Úroveň ozáření pokožky závisí na aplikaci, proto je tento aspekt upraven v nadřazených normách. Tato třída byla zavedena, protože tato zařízení v současnosti na trhu existují a opatření běžně specifikovaná pro třídy laserového zařízení 3B a 4 jsou pro tato zařízení neadekvátní.

laser 7 3

Třída 2

Laserová zařízení, která vyzařují viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm a která jsou bezpečná pro chvilková ozáření, ale mohou být nebezpečná při záměrném pohledu do svazku. Časová základna 0,25 sekundy je základní pro definici třídy a předpokladem je, že je velmi nízké riziko poškození pro chvilková ozáření, která jsou poněkud delší.
Následující faktory přispívají za přiměřeně předvídatelných podmínek k omezení poranění:

 • neúmyslná ozáření by zřídka odrážela nejhorší podmínky, například zornice v jedné přímce se svazkem, stabilizovaná hlava, nejhorší možná akomodace;
 • základní bezpečnostní hranice v maximální přípustné dávce ozáření, na níž je založen limit příslušné emise;
 • přirozený odpor proti ozáření jasným světlem.

Pro třídu 2, na rozdíl od třídy 2M, použití optických pomůcek nezvýší nebezpečí poškození oka.
Nicméně, oslnění, záblesková slepota a přetrvávající zrakové vjemy mohou být způsobeny svazkem laseru třídy 2, zejména při nízké úrovni okolního osvětlení. To může mít nepřímé všeobecné bezpečnostní důsledky vyplývající z dočasného narušení vidění nebo úlekových reakcí. Taková narušení vidění by mohla být významným způsobem spojena s bezpečností práce - kritické operace, jako například práce se stroji, práce ve výškách, práce na vysokém napětí nebo řízení vozidla.
Uživatelé jsou informováni pomocí výstražných štítků, aby se nedívali upřeně do svazku, tj. aby využili aktivní ochranné reakce díky pohybu hlavy nebo zavřením očí, a zabránili nepřetržitému pohledu do svazku.

Třída 2M

Laserová zařízení, která vyzařují viditelné laserové svazky, a jsou bezpečné pro krátkodobá ozáření pouze pro oči bez optických pomůcek. Hodnota maximální přípustné dávky ozáření může být překročena a poranění oka může nastat po ozáření s použitím optických pomůcek (dalekohled).
Nicméně, oslnění, záblesková slepota a přetrvávající zrakové vjemy mohou být způsobeny svazkem laseru třídy 2M, zejména při nízké úrovni okolního osvětlení. To může mít nepřímé všeobecné bezpečnostní důsledky vyplývající z dočasného narušení vidění nebo úlekových reakcí. Taková narušení vidění by mohla být významným způsobem spojena s bezpečností práce - kritické operace, jako například práce se stroji, práce ve výškách, práce na vysokém napětí nebo řízení vozidla.
Uživatelé jsou informováni pomocí výstražných štítků, aby se nedívali upřeně do svazku, tj. aby využili aktivní ochranné reakce díky pohybu hlavy nebo zavřením očí, a zabránili nepřetržitému pohledu do svazku. Označení zařízení třídy 2M také varuje před vystavováním uživatelů s optickými pomůckami ozáření.

laser 7 4

Třída 3R

Laserová zařízení, která vyzařují záření, které může překročit maximální přípustnou dávku ozáření při přímém sledování uvnitř svazku, ale riziko poškození je ve většině případů relativně nízké. Limit přístupné emise pro třídu 3R je pouze pětinásobek limitu přístupné emise pro třídu 2 (viditelné záření laseru) nebo pro třídu 1 (pro neviditelné záření laseru). Protože je riziko nižší, použije se méně požadavků na výrobce a opatření pro uživatele (v závislosti na národních předpisech) než pro třídu 3B. Přestože zařízení třídy 3R není považováno za skutečně bezpečné, je riziko omezeno, protože:

 • neúmyslná ozáření by zřídka odrážela nejhorší podmínky, například velká zornice v jedné přímce se svazkem, nejhorší možná akomodace s celkovou energií svazku dopadající do oka,
 • vlastní redukční faktor (bezpečnostní hranice) v maximální přípustné dávce ozáření,
 • přirozený odpor proti ozáření jasným světlem v případě viditelného záření a reakce na zahřívání rohovky působením infračerveného záření.

Riziko zranění se zvyšuje s délkou trvání ozáření a ozáření může být nebezpečné pro oko za nejnepříznivějších podmínek nebo pro úmyslné přímé sledování uvnitř svazku.
Vzhledem k měnícímu se rozsahu rizika, které je spojeno s lasery třídy 3R, použitelnost specifických opatření uživatele (včetně administrativních opatření a osobních ochranných prostředků pro zrak) by měla být jasně popsána v návodu k použití.
Oslnění, záblesková slepota a přetrvávající zrakové vjemy mohou být způsobeny svazkem laseru třídy 3R ve viditelném vlnovém pásmu záření, zejména při nízké úrovni okolního osvětlení. To může mít nepřímé všeobecné bezpečnostní důsledky vyplývající z dočasného narušení vidění nebo úlekových reakcí. Taková narušení vidění by mohla být významným způsobem spojena s bezpečností práce - kritické operace, jako například práce se stroji, práce ve výškách, práce na vysokém napětí nebo řízení vozidla.
Laserová zařízení třídy 3R by měla být použita pouze tam, kde je přímý pohled do svazku nepravděpodobný.

Třída 3B

Laserová zařízení, která jsou běžně při pohledu do svazku nebezpečná (to je z jmenovité vzdálenosti s nebezpečím poškození oka) včetně nahodilých krátkodobých ozáření. Sledování difuzních odrazů je běžně bezpečné. Lasery třídy 3B, které dosahují limitu přístupné emise pro třídu 3B mohou vytvářet malá poškození pokožky nebo dokonce představují riziko zapálení hořlavých materiálů. Nicméně, to přichází do úvahy pouze v případě, že má svazek malý průměr nebo je zaostřen.

laser 7 5

Třída 4

Laserová zařízení, u kterých je pohled do svazku i ozáření pokožky nebezpečné, a pro která pozorování rozptýlených odrazů může být nebezpečné. Tyto lasery představují často i nebezpečí vzniku požáru.

Více v Nařízení vlády ze dne 22. listopadu 2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, kde Vláda nařizuje podle § 35 odst. 2, § 36 a § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona číslo 155/2000 Sb.: Podmínky ochrany zdraví osob.

Označování

Každé laserové zařízení musí být vybaveno označením, do které třídy je zařazeno, podle požadavků normy ČSN EN 60825-1 ed. 3. Štítky s označením musí být odolné, trvale upevněny, čitelné a zřetelně viditelné během provozu, údržby nebo servisu, v souladu se svým účelem. Musí být umístěny tak, aby byly čitelné, aniž se člověk vystaví laserovému záření přesahujícího limit přístupné emise pro třídu 1. Text a symboly musí být černé na žlutém pozadí s výjimkou třídy 1, kde tato kombinace barev nemusí být použita.
Jestliže velikost nebo provedení zařízení neumožňuje upevnění štítků na zařízení, musí být štítky vloženy do pokynů pro uživatele nebo umístěny na obalu zařízení.
Je také možné štítek přímo natisknout nebo vyrýt na laserové zařízení nebo jeho panel.
Jakékoliv laserové zařízení nemusí být označeno (nebo může být označeno jako laserové zařízení osvobozené od klasifikace), pokud klasifikace provedená výrobcem ukazuje, že za žádných provozních, servisních a poruchovým podmínek vyzařování nepřekročí limit přístupné emise pro třídu 1.

laser 7 6

Třída 1 a 1M
Kromě případů uvedených výše, musí být každé laserové zařízení třídy 1 opatřeno štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1

Každé laserové zařízení třídy 1M musí být opatřeno informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NESLEDUJTE JEJ PŘÍMO OPTICKÝMI PŘÍSTROJI
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1M

Místo výše uvedených štítků může být podle úvahy výrobce stejné označení uvedeno i v informačním letáku pro uživatele.

Třída 1C
Každé laserové zařízení třídy 1C musí být opatřeno výstražným a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
SLEDUJTE POKYNY
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1C

Třída 2 a 2M
Každé laserové zařízení třídy 2 musí být opatřeno výstražným štítkem a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEDÍVEJTE SE DO SVAZKU
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2

Každé laserové zařízení třídy 2M musí být opatřeno výstražných štítkem a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ SVAZKEM ANI NESLEDUJTE SVAZEK PŘÍMO OPTICKÝMI PŘÍSTROJI
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2M

Třída 3R
Každé laserové zařízení třídy 3R musí být opatřeno výstražným a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEVYSTAVUJTE OČI PŘÍMÉMU OZÁŘENÍ
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3R

Použití štítků s druhým řádkem nahrazeným textem „NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ“ je taktéž možné.

Třída 3B
Každé laserové zařízení třídy 3B musí být opatřeno výstražným štítkem a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 3B

Třída 4
Každé laserové zařízení třídy 4 musí být opatřeno výstražným štítkem a informačním štítkem s nápisem:
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
NEVYSTAVUJTE OČI ANI POKOŽKU PŘÍMÉMU ANI ROZPTÝLENÉMU ZÁŘENÍ
LASEROVÉ ZÁŘÍZENÍ TŘÍDY 4

Štítek u apertury
Každé laserové záření třídy 3R, 3B nebo 4 musí být opatřeno štítkem v blízkosti každé apertury, jíž je vyzařováno laserové záření překračující limit přístupné emise pro třídy 1 nebo 2. Štítek (štítky) musí být opatřeny nápisem:
APERTURA LASERU
nebo
APERTURA PRO LASEROVÉ ZÁŘENÍ nebo
NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ - APERTURA VYZAŘUJE LASEROVÉ ZÁŘENÍ

laser 7 7

Alternativní štítek
Jako alternativa k informačnímu štítku s nápisem, může být ke každému zařízení ve výše uvedených případech připevněn graficko-textový štítek (obr. 5), viz norma ČSN EN 60825-1 ed. 3.

Výstup záření a informace o normě
Název a datum vydání normy, podle které bylo zařízení klasifikováno, musí být uveden na informačním štítku nebo na výrobku v jeho těsné blízkosti. Každé laserové zařízení, kromě zařízení třídy 1, musí mít na informačním štítku uvedenu informaci o maximálním výkonu laserového záření, dobu trvání impulzu (pokud má tento údaj význam), a vlnové délce záření (vlnových délek záření). Pro třídu 1 a 1M může být místo štítků na výrobku tato informace uvedena v informačních materiálech pro uživatele.

Štítky pro panely
Každé připojení a každý panel ochranné skříně, který v případě, že je odejmut nebo posunut, umožní styk lidského těla s laserovým zářením překračujícím limit přístupné emise pro třídu 1, musí být opatřen štítky s nápisem (pro případ zapouzdřeného laseru třídy 1M mohou být údaje uvedeny v informačních materiálech pro uživatele):

 • a) POZOR - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M, NESLEDUJTE JEJ PŘÍMO OPTICKÝMI PŘÍSTROJI, jestliže
  přístupné záření nepřesáhne limit přístupné emise pro třídu 1M.
 • b) POZOR - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 2, NEDÍVEJTE SE DO SVAZKU, jestliže přístupné záření nepřesáhne limit přístupné emise pro třídu 2.
 • c) POZOR - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 2M, NEDÍVEJTE SE DO SVAZKU ANI JEJ NESLEDUJTE PŘÍMO OPTICKÝMI PŘÍSTROJI, jestliže přístupné záření nepřesáhne limit přístupné emise pro třídu 2M.
 • d) POZOR - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 3R, NEVYSTAVUJTE OČI PŘÍMÉMU OZÁŘENÍ, jestliže přístupné záření nepřesáhne limit přístupné emise pro třídu 3R.
 • e) VÝSTRAHA - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B, NEVYSTAVUJTE SE OZÁŘENÍ, jestliže přístupné záření nepřesáhne limit přístupné emise pro třídu 3B;
 • f) NEBEZPEČÍ - PŘI ODSTRANĚNÍ KRYTU SE VYSTAVUJETE LASEROVÉMU ZÁŘENÍ TŘÍDY 4, NEVYSTAVUJTE OČI ANI POKOŽKU PŘÍMÉMU ANI ROZPTÝLENÉMU LASEROVÉMU ZÁŘENÍ, jestliže přístupné záření přesáhne limit přístupné emise pro třídu 3B.

Štítky pro panely s bezpečnostním blokováním
Odpovídající štítek musí být viditelně upevněn u každého bezpečnostního blokování, které může být snadno překonáno a které by mohlo potom umožnit styk lidského těla s laserovým zářením přesahujícím limit přístupné emise pro třídu 1. Takové štítky musí být viditelné především při překonání blokování a během něj, musí být v těsné blízkosti otvorů vytvořených odejmutím ochranné skříně. Tyto štítky musí být opatřeny nápisem uvedeným v odstavci výše a doplněny následujícím textem, který se doplní na nový řádek, umístění bezprostředně za první řádek:
PŘI VYŘAZENÍ BLOKOVÁNÍ

Výstraha pro neviditelné laserové záření
V mnoha případech nápisy předepsané pro informační štítky obsahují termín „LASEROVÉ ZÁŘENÍ“. Jestliže je výstupní záření laseru mimo rozsah vlnových délek 400 nm až 700 nm, potom musí být tento nápis změněn na „NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ“, nebo jestliže je výstupní záření současně v tomto rozsahu vlnových délek i mimo něj, potom musí být nápis změněn na „VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ“.
Jestliže je laserové zařízení klasifikováno na základě úrovně viditelného laserového záření, a vyzařuje současně i laserové záření, překračující limit přístupné emise pro třídu 1 v rozsahu neviditelných vlnových délek, musí štítek obsahovat „VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ“ místo textu „LASEROVÉ ZÁŘENÍ“.
Jestliže jsou použity alternativní štítky, výstraha pro viditelné a neviditelné záření musí být umístěna na doplňujícím štítku, který se umístí pod nebo vedle původního štítku.

Výstraha pro viditelné laserové záření
Nápis „LASEROVÉ ZÁŘENÍ“ na informačním štítku může být změněn na „LASEROVÉ SVĚTLO“, jestliže je výstupní záření laseru ve (viditelném) rozsahu vlnových délek od 400 nm do 700 nm.

Výstraha před potenciálním nebezpečím pro pokožku nebo vnější části oka
Pro třídu 1, 1M, 2, 2M nebo třídu 3R, jestliže přístupné záření překračuje limit přístupné emise pro třídu 3B, stanovené pomocí apertury o průměru 3,5 mm umístění co nejblíže místu, kde může dojít k ozáření těla, musí být použit doplňující štítek ke štítku zařízení.
Následující výstraha musí být umístěna na kryt zařízení a do informací pro uživatele. Ohraničení textu a symboly musí být černé na žlutém pozadí, včetně třídy 1.
ENERGIE LASERU - OZÁŘENÍ V BLÍZKOSTI APERTURY MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY

Riziko poranění pokožky je pravděpodobné pouze pro velmi divergentní svazky a ozáření v blízkosti apertury.
Zatímco umístění vysvětlujícího štítku na zařízení pro třídu 1 a 1M je volitelné, výše uvedená výstraha není volitelná.