O Leonardo technology

Již od roku 2002 nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla spol. Leonardo technology s.r.o.

IČ: 269 36 712, sídlem Ulička 37, 691 43 Hlohovec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46793 (dále jen „Leonardo technology s. r. o.“, nebo „Zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami v postavení objednatele (dále jen „Objednatel“) vyplývající ze smluv o dílo mezi nimi uzavřených. Veškeré odchylky od těchto VOP musí být v příslušné smlouvě výslovně ujednány.
 2. Tyto VOP tvoří součást obsahu každé smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat Objednateli ujednané dílo, a to bez ohledu na způsob uzavření a formu takové Smlouvy. Společně se Smlouvou představují tyto VOP úplnou dohodu smluvních stran a jakákoliv ujednání, ústní či písemná, výslovně neuvedená ve Smlouvě nebo VOP či nezahrnutá do Smlouvy výslovným odkazem ve Smlouvě nebudou pro smluvní strany závazné.
 3. Ve Smlouvě je možno sjednat úpravu práv a povinností odchylnou od těchto VOP, přičemž odchylná úprava ve Smlouvě má před ustanoveními těchto VOP přednost. Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností, která nejsou upravena ve VOP, platí úprava ve Smlouvě. Od těchto VOP není možné se odchýlit jinak než písemnou dohodou uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
 4. Obchodní podmínky Objednatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, leda si smluvní strany výslovně ve Smlouvě ujednají jinak.

II.
Definice

 1. Výrazy použité v těchto VOP mají následující význam:
  Smlouva“ znamená smlouvu o dílo, včetně všech jejich dodatků a příloh, uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem v jakékoliv podobě.
  Dílo“ znamená předmět díla, jak je vymezen ve smlouvě o dílo a rovněž činnosti či služby, ke kterým se Zhotovitel ve smlouvě zavázal.
  Zhotovitel“ znamená společnost Leonardo technology s. r. o., IČ: 269 36 712, sídlem Ulička 37, 691 43 Hlohovec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46793.
  Objednatel“ znamená každý subjekt uzavírající dohodu se Zhotovitelem v pozici objednatele díla.
  Smluvní strany“ znamená Zhotovitel a Objednatel.
  Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III.
Předmět VOP

 1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli Dílo specifikované ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
 2. K uzavření Smlouvy dochází buď uzavřením písemné smlouvy podepsané oběma Smluvními stranami, nebo přijetím nabídky Zhotovitele ze strany Objednatele.
 3. Zhotovitel je svou nabídkou vázán po dobu 14 dnů od data, kdy byla nabídka odeslána Objednateli, není-li v nabídce výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel vylučuje při uzavírání Smlouvy aplikaci věty první ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tedy vylučuje přijetí nabídky ze strany Objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Nabídka Zhotovitele na uzavření Smlouvy je vždy odvolatelná a lze ji odvolat, pokud odvolání dojde Objednateli před doručením přijetí nabídky Zhotoviteli.

IV.
Cena Díla

 1. Cenou Díla je cena ujednaná v písemné Smlouvě, případně ujednaná na základě Objednatelem učiněného potvrzení nabídky Zhotovitele. Změny ceny díla jsou možné pouze za podmínek stanovených ve Smlouvě případně v těchto VOP.
 2. Cena se uvádí bez DPH, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel k ceně v příslušném daňovém dokladu připočte DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
 3. Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo za ujednanou cenu.
 4. Změny ceny Díla jsou možné postupem dle čl. VI. odst. 3 těchto VOP.
 5. Objednatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

V.
Termín plnění

 1. Práce na provádění Díla bude Zhotovitelem zahájena v termínech stanovených ve Smlouvě, nebo bez zbytečného odkladu po dodání všech podkladů, informací a věcí potřebných pro provedení Díla Zhotovitelem a po zaplacení případně sjednané zálohy.
 2. Objednatel se zavazuje provést Dílo v době sjednané ve Smlouvě, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze Díla. Zhotovitel se nedostane do prodlení s provedením Díla, prokáže-li, že prodlení s provedením, nebo dokončením Díla vzniklo v souvislosti s jednáním výrobců a dodavatelů věcí určených k provedení Díla.
 3. Dodržení termínu předání Díla je závislé na součinnosti ze strany Objednatele, zejména na řádném předání všech podkladů, informací a věcí potřebných k provedení Díla v termínu stanoveném smlouvou, umožnění vstupu do prostor, kde má být Dílo provedeno a uhrazení případných plateb na ujednané zálohy.
 4. V případě, že Objednatel neposkytne potřebnou součinnost, nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s placením některé platby ve smyslu těchto VOP nebo Smlouvy, termín plnění stanovený Smlouvou se automaticky prodlužuje o dobu neposkytnutí součinnosti, nebo o dobu prodlení s placením, a po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s plněním Díla.

VI.
Provádění Díla

 1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, dodržovat Smlouvu, tyto VOP a obecně závazné právní předpisy.
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích Zhotoviteli ze Smlouvy a těchto VOP.
 3. Dojde-li v průběhu provádění Díla bez zavinění Zhotovitele k nutnosti provést Dílo odchylně, k nutnosti provést další práce, nebo dodat další věci určené pro provedení Díla, v nabídce nebo ve Smlouvě neuvedené, upozorní Zhotovitel Objednatele prokazatelným způsobem na tuto skutečnost spolu s uvedením dopadu takové změny Díla na termín plnění Díla a cenu Díla. Zhotovitel je povinen provést takovou změnu Díla pouze tehdy, dá-li s touto změnou Díla, termínu plnění Díla a ceny Díla Objednatel písemný souhlas. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném Díle. Za takové práce či takto dodané věci náleží Zhotoviteli cena dle standardního ceníku Zhotovitele.
 4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů, předané dokumentace, nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele v rámci provádění Díla, sdělit mu povahu těchto nedostatků a vyzvat objednatele k dodání vhodných pokynů, dokumentů nebo věcí. Objednatel je povinen se k takovému upozornění Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Jestliže tyto nevhodné pokyny, dokumentace nebo převzaté věci znamenají nemožnost provádět Dílo v souladu se Smlouvou a těmito VOP, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, a do doby, než Zhotovitel obdrží od Objednatele náležité pokyny, dokumentaci či věci k provedení Díla, není Zhotovitel v prodlení se zhotovením Díla. Trvá-li přerušení prací déle než 60 dnů je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností Objednatele.
 5. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, nebo za nemožnost jeho dokončení způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, nevhodnou dokumentací nebo nevhodnými věcmi dodanými Objednatelem, jestliže tento na jejich použití při provádění Díla trval i přes upozornění Zhotovitele.
 6. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli takové podmínky, aby Zhotovitel mohl provádět Dílo, zvláště je povinen zajistit pro Zhotovitele přístup, vstup a vjezd na místo, kde má být Dílo provedeno. V případě nesplnění těchto povinností ze strany Objednatele se adekvátně prodlužuje termín dokončení Díla.
 7. V případě zjištění skrytých vad nebo překážek provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli, sdělit jejich povahu a navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se lhůty k provedení Díla adekvátně prodlužují.
 8. Je-li Dílo prováděno v sídle Objednatele, nebo na jiném jím určeném místě, nebo je součástí předání Díla Zhotovitelem také montáž (instalace) Díla na sjednaném místě, je Objednatel povinen zabezpečit přístup Zhotovitele a jím pověřených pracovníků na určené místo provádění Díla či montáže, zabezpečit přístup k dodávce elektrické energie a dalších médií, je-li jich k montáži třeba, případně poskytnout Zhotoviteli další součinnost nezbytnou k řádnému splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy.
 9. Zhotovitel provede instalaci Díla v prostorách Objednatele, je-li sjednána, v pracovní době Zhotovitele, tj. v pracovní dny od 8.00 hod. do 17.00 hod. V případě požadavku Objednatele na instalaci Díla mimo pracovní dobu Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na přirážku za práce spojené s instalací Díla ve výši 100% k ceně těchto prací.
 10. Pokud je třeba při provádění Díla Zhotovitelem u Objednatele zasáhnout do zařízení jiného výrobce, odpovídá Objednatel sám za obdržení jeho souhlasu či pokynů, kterými podmiňuje případné dodržení jím vystavených záruk.
 11. Zhotovitel zaručuje a odpovídá za možnost instalace Díla v prostorách Objednatele pouze pro způsob využití v rozsahu údajů a technických parametrů uvedených v nabídce Zhotovitele nebo jeho katalogu. Totéž se týká jiného účelu užití Díla či jeho kompatibility s jiným zařízením Objednatele, pokud Objednatele v tomto směru Zhotovitel výslovně neujistil, že je tak možné.

VII.
Předání a převzetí Díla

 1. Způsob předání a převzetí Díla, doba a místo předání a převzetí Díla je sjednáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli. Objednatel je povinen Dílo převzít a zaplatit za něj určenou cenu.
 2. Objednatel je povinen Dílo převzít a převzetí potvrdit v předávacím protokolu. Tuto povinnost má i v případě, že má Dílo vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla a ani významným způsobem užívání Díla neztěžují. Veškeré výhrady je Objednatel povinen uvést v předávacím protokolu. Objednatel není povinen Dílo převzít, má-li Dílo vady či nedodělky, které brání jeho užívání.
 3. Jestliže bude při předání Díla Zhotovitelem Objednateli prováděna provozní zkouška funkčnosti Díla, je Objednatel povinen se k provedení této zkoušky dostavit a dále zajistit suroviny a materiály nutné pro provedení provozní zkoušky.
 4. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Díla, je Zhotovitel oprávněn dle své volby buď uložit Dílo na náklady a riziko Objednatele nebo od Smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V případě uložení Díla se považuje třetí kalendářní den následující po dni uložení za den řádného předání Díla. Objednatel je v takovém případě, vedle povinnosti uhradit Zhotoviteli cenu Díla, povinen uhradit Zhotoviteli náklady vzniklé v souvislosti s uložením Díla. Nároky smluvních stran se pak řídí ustanoveními občanského zákoníku.
 5. Při prodlení Zhotovitele s předáním Díla je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy jen v tom případě, jestliže Zhotovitele po jeho prodlení řádně vyzve ke splnění jeho povinností, určí mu k tomu dodatečnou přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 14 pracovních dnů, a Zhotovitel Dílo v takto dodatečně poskytnuté době nepředá. Objednatel je povinen upozornit ve své výzvě Zhotovitele na svůj úmysl od Smlouvy odstoupit.
 6. Zhotovitel není v prodlení se svou povinností včas předat Dílo, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele (tzv. vyšší moc), nebo pokud nastaly z důvodu na straně Objednatele.
 7. Termín předání Díla se automaticky prodlužuje v případě prodlení Objednatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto VOP.
 8. Dílo se považuje za splněné jeho převzetím Objednatelem v místě předání a potvrzením předávacího protokolu, předáním Díla Zhotovitelem prvnímu dopravci určenému Objednatelem, nebo okamžikem, kdy Objednatel odmítl převzít Dílo nebo nepřevzal Dílo v místě předání Díla nebo okamžikem kdy Objednatel odmítl potvrdit předávací protokol. Objednatel je vázán potvrzením předávacího protokolu osobou nacházející se v místě předání Díla, neurčil-li ve Smlouvě výslovně osobu oprávněnou k takovému potvrzení.
 9. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla od Zhotovitele, okamžikem předání Díla Zhotovitelem dopravci určenému Objednatelem, nebo okamžikem, který se považuje za převzetí Díla Objednatelem podle předchozího odstavce těchto VOP.

VIII.
Nabytí vlastnického práva

 1. Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu Díla, zejména k věcem určeným k provedení Díla dodaným Zhotovitelem, okamžikem zaplacení celé ceny Díla, včetně ceny Zhotovitelem dodaných věcí.
 2. Do okamžiku nabytí vlastnického práva podle těchto VOP je Objednatel povinen respektovat a ochraňovat vlastnické právo Zhotovitele a do tohoto vlastnického práva nezasahovat. Objednatel je oprávněn s Dílem disponovat a nakládat s ním způsobem ovlivňujícím jeho hodnotu až po nabytí vlastnického práva, pokud není výslovně ve Smlouvě ujednáno jinak.

IX.
Platební podmínky a sankce za prodlení s úhradou ceny Díla

 1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.
 2. Zhotovitel je oprávněn vystavit a předat Objednateli daňový doklad (fakturu) buď současně s předáním Díla, nebo kdykoliv po předání Díla. Je-li Dílo předáváno po částech, je Zhotovitel oprávněn fakturovat každou jím předanou část Díla.
 3. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu i v elektronické podobě.
 4. Cena je na daňovém dokladu uvedena v Korunách českých (Kč). Je-li kupní cena na žádost Objednatele uvedena v EUR a hradí-li se v Kč, použije se pro přepočet kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, kdy je platba připsána na účet Zhotovitele.
 5. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě, jinak se splatností do 14 dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli, a to vždy bezhotovostním převodem. Za okamžik zaplacení faktury se považuje okamžik, kdy byla příslušná částka zcela připsána na bankovní účet Zhotovitele.
 6. Zhotovitel je oprávněn požadovat uhrazení zálohy na cenu Díla. Zhotovitel v takovém případě vystaví Objednateli zálohovou fakturu, jejíž splatnost činí 7 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen začít plnění svých povinností ze Smlouvy, včetně objednávek materiálů na Dílo, zahájení provádění Díla apod., až v okamžiku úplného uhrazení zálohy na cenu Díla Objednatelem.
 7. Bankovní poplatky Objednatele spojené s platbami Zhotoviteli hradí Objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí cenu Díla či její část před okamžikem její splatnosti.
 8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části ceny Díla z důvodu vad Díla nebo jiných tvrzených nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
 9. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-li Objednatel, přes písemnou výzvu Zhotovitele k zaplacení v dodatečné lhůtě v délce 10 dnů, v prodlení s úhradou jakéhokoliv svého závazku.
 10. Zhotovitel je oprávněn pozastavit plnění veškerých svých smluvních povinností vůči Objednateli až do úplné úhrady všech svých splatných pohledávek, jež má za Objednatelem. V takovém případě bude Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli veškeré škody, náklady a výdaje jemu vzniklé.
 11. V případě prodlení s úhradou kterékoliv faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.
Práva z vadného plnění a záruka

 1. Zhotovitel je povinen předat Dílo v kvalitě a s vlastnostmi dohodnutými ve Smlouvě. Není-li ujednáno jinak, musí mít předané Dílo vlastnosti obvyklé.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vhodnost Díla k určitému použití, ani za jeho kompatibilnost s již existujícím zařízením Objednatele, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.
 3. Objednatel je povinen provést prohlídku Díla v okamžiku jeho předání. Vady Díla, které lze zjistit při jeho prohlídce, je Objednatel povinen vytknout již v předávacím protokolu.
 4. Jiné vady Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Tyto vady je nutno uplatnit u Zhotovitele písemně. Oznámení o vadách musí obsahovat označení Smlouvy, popis vady nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění a případně fotodokumentaci zjištěné vady Díla.
 5. Pokud vada není oznámena včas, veškerá práva Objednatele spojená s předmětnou vadou zanikají.
 6. Zhotovitel je zproštěn odpovědnosti za škody na Díle, pokud Objednatel nedodržel případně mu zvláště sdělené pokyny pro použití Díla.
 7. Zhotovitel může odmítnout odpovědnost za vady Díla, u nějž není konkrétně doložitelné jeho zhotovení Zhotovitelem, zejména pro případné odstranění Objednatelem identifikačních štítků či jiného označení na Díle dodaném Zhotovitelem.
 8. Objednatel je povinen v případě výskytu vady Dílo ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany Zhotovitele.
 9. Objednatel má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit Zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které Zhotovitel vady Díla odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně Zhotovitele má Objednatel právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z ceny Díla, nebo od Smlouvy odstoupit. Týkají-li se vady pouze části Díla, je Objednatel oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od Smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím vadné části Díla. Objednatel své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům Zhotovitele na zaplacení ceny Díla.
 10. Objednatel je povinen Zhotoviteli bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady Díla.
 11. Záruku za jakost Zhotovitel poskytuje pouze, je-li tato písemně dohodnuta ve Smlouvě nebo prohlásí-li ji Zhotovitel písemně jednostranným právním jednáním, zejména v záručním listu.
 12. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení Díla jeho používáním, na vady způsobené neodbornými zásahy a neodbornou manipulací Objednatele nebo třetích osob a použitím neschválených materiálů (neoriginální náhradní díly a spotřební materiál). Záruka za jakost se nevztahuje na věci dodané k provedení Díla Objednatelem.
 13. Objednatel je povinen Dílo užívat v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelském manuálu, případně jiném dokumentu obdobné povahy předaným Zhotovitelem spolu s Dílem Objednateli. V případě porušení této povinnosti Objednatelem neodpovídá Zhotovitel za takto vzniklé vady na Díle.
 14. Záruka za jakost se nevztahuje na vady Díla, které Objednatel způsobí vlastní neodborně provedenou přepravou, nevhodným umístěním Díla ve vlhkém a prašném prostředí, na nerovném a nestabilním podkladě, na místě, kde je Dílo vystaveno zdroji sálavého tepla či výparům a působení chemických látek, na místě, kde je Dílo vystaveno teplotám mimo rozsah stanovených skladovacích teplot a kde je vystaveno působení přímého slunečního záření a UV záření. Záruka za jakost se dále nevztahuje na vady Díla, které Objednatel způsobí použitím nevhodného spotřebního materiálu, případně nepoužitím spotřebního materiálu výrobcem jednotlivých částí Díla, nebo Zhotovitelem doporučeného.

XI.
Mlčenlivost

 1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti se Smlouvou, a to i po zániku Smlouvy.
 2. Výkresy a podklady předané Zhotovitelem Objednateli při jednání o uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění Smlouvy slouží pouze pro osobní potřebu Objednatele a nesmí být, bez písemného svolení Zhotovitele, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám.

XII.
Náhrada škody

 1. Zhotovitel není povinen hradit nepřímé a následné škody vzniklé porušením povinností v souvislosti se Smlouvou. Za nepřímé a následné škody se považují zejména ušlý zisk, energetické ztráty, náklady spojené s nemožností užívat Dílo, náklady na zajištění náhradních dodávek, náklady kapitálu, škody vzniklé jako následek pozdního dodání Díla apod.
 2. Zhotovitel není povinen hradit škodu způsobenou Objednateli vadou Díla dodaného Zhotovitelem.
 3. Celková souhrnná povinnost Zhotovitele k náhradě veškeré škody včetně smluvních pokut a dalších nároků Objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností Zhotovitele nesmí v žádném případě převyšovat maximální částku ve výši 10% z celkové ceny Díla bez DPH.
 4. Žádné z výše uvedených omezení náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy

 1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo zákonem.
 2. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká, a to v rozsahu učiněného odstoupení.
 3. Odstoupením ani jiným způsobem ukončení Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle Smlouvy nebo těchto VOP, peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatele vzniklé na základě či v souvislosti se Smlouvou, ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od Smlouvy, ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení Smlouvy.
 4. Po odstoupení od Smlouvy budou vzájemné nároky smluvních stran řešeny tak, že v případě jakéhokoli odstoupení od Smlouvy si Objednatel ponechá Dílo či jeho části, k němuž nebo k nimž nabyl vlastnické právo, dále bude povinen převzít veškeré části Díla, u kterých došlo k dodání v souladu se Smlouvou a těmito VOP, dále, je-li to technicky možné, bude povinen převzít také veškeré části Díla ve fázi rozpracovanosti, a dále bude povinen převzít veškerý spotřební materiál Zhotovitelem pro Objednatele na základě Smlouvy zajištěným. Veškeré části Díla dle předchozí věty bude Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit v souladu se Smlouvou, pokud tak ještě neučinil. Náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy ponese Objednatel.

XIV.
Závěrečná ujednání

 1. Právní vztahy mezi účastníky se řídí českým právním řádem.
 2. Zhotovitel a Objednatel se zavazují řešit veškeré spory ze Smlouvy nebo s ní související smírnou cestou.
 3. Zhotovitel a Objednatel se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodli, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodování sporů ze Smlouvy bude Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze tam, kde zákon stanoví příslušnost krajských soudů jako soudů prvního stupně.
 4. Bude-li některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy ani těchto VOP. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení Smlouvy a těchto VOP nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či nevymahatelným ustanovením.
 5. Zhotovitel je oprávněn kdykoli provést změny VOP. Nově uzavírané Smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené Smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat pouze tehdy, vyjádří-li s tím obě smluvní strany souhlas.
 6. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách Zhotovitele na adrese www.lt.cz pod odkazem www.lt.cz/o-spolecnosti/vop-smlouva-o-dilo-r3

V Hlohovci dne 1.6.2020

Ing. Marek Haumer
jednatel společnosti