Lineární čárové kódy

Přehled druhů lineárních čárových kódů, u kterých není nutné, aby byla linie snímání zcela kolmá k čarám kódu.

 

anker

CodaBar je nejčastěji používán v knihovnách, krevních bankách a v letecké dopravě balíků. Je samoopravný kód proměnné délky počtu znaků a znaky můžou obsahovat následujících 20 znaků: 0123456789-$:/.+ABCD. První a poslední písmeno kódu CodaBar musí být A, B, C, nebo D a potom celý kód nemůže obsahovat tyto znaky.

Kód byl vytvořen v roce 1972. Je znám také jako USD_4, nebo CODE 27, nebo také Monarch. Jde o digitální kód, obsahující i speciální znaky, je čitelný z obou dvou stran, samoopravný a diskrétní (jednotlivé znaky jsou odděleny mezerami). Délka je nezávislá a neobsahuje kontrolní znak.
Jsou zde 4 cesty, jak kódovat start a stop znak. Je zde volba mezi znaky A, B, C a D, které značí začátek a konec nesené zprávy. Jako standardní nastavení se používá Start a Stop znak A nebo také start znak A a stop znak B.

codabar

Původně byla symbolika složená ze symbolů kódu Code 39, každý symbol Codablock obsahuje 1 až 22 řad. Počet znaků na řadu je dán funkcí x rozměru symbolu. Jinými slovy každá řada může obsahovat rozdílné množství znaků.

Každý symbol má start a stop skupinu sloupců, které rozšiřují výšku symbolu. Každá řada obsahuje dvouznakový ukazatel řady a poslední řada má volitelný kontrolní znak. Program pro tisk symbolů musí kromě počtu řad jako v ostatních skládaných symbolikách počítat i počet znaků v řadě a hustotu tisku tak, aby byla data v symbolu Codablock co nejlépe uložena.
Současná verze Codablock F je tvořená základem Code 128, proto je jej možné číst se čtečkami pro kódy 128, ale obsahuje přidané informace a je nutné jej dodatečně dekódovat.
Velmi velkou výhodou je jeho snadná čitelnost s paprskovými laserovými skenery. Pro jeho využití hovoří také přijetí německými krevními bankami pro identifikaci krevních derivátů. Kód byl vytvořen společností ICS Identcode – Systeme, jistým panem Heinrich Oehlmannem.

Používá vyhledávací vzor horizontálních a vertikálních sloupců křížících se uprostřed symbolu. Symbol umí kódovat ASCII data, data pro opravu chyb, funkční znaky a binární data. Existuje celkem 8 velikostí v rozsahu od Code 1A do 1H, což jinak řečeno znamená pro Code 1A celkem 13 alfanumerických znaků nebo 22 číslic, zatímco Code 1H znamená 2218 alfanumerických znaků nebo 3550 číslic. Největší verze měří 134x148 (šíře x výška). Samotný kód může mít mnoho tvarů jako je L, U nebo také T. Byl vyvinut Tedem Williamsem v roce 1992 a je jedním z prvních veřejných domén s maticovým kódem. V současnosti se používá hlavně v lékařství pro označení léčiv a v třídění druhotných surovin.

Byl vytvořen v roce 1977 a název je dán z podnětu, že obsahuje právě 11 možností kódování. Je to vysokohustotní diskrétní kód, složen ze symbolů, které obsahují čísla od 0 do 9 a znak.Délka zprávy je neomezena. Každý znak je reprezentován 3 čárami a dvěmi mezerami. Kód je automaticky generován bez kontrolního znaku, ale je ho možné doplnit a doporučujeme jej. Kontrolní znaky jsou tvořeny matematickým algoritmem Modulo 11.

Code 25 je také nazýván “vložení” 2 z 5, je to samoopravný numerický kód, je dobře znám jako "Code 2 of 5”. Je diskrétní, proměnné délky kódového formátu. Upozorňujeme na fakt, který je tady a podle čeho dostal kód název. Jsou zde dvě tloušťky čar z celkových pěti čar pro každý zakódovaný znak, čili 2 z 5. Pro zakódování informace je potřebný sudý počet znaků. Kód je bidirectional, tedy lze jej číst z obou dvou stran.
Použití je zpravidla pro pořadač zásobníku v identifikaci obálek na dokončené fotky, letecké lístky a zavazadla, lodní nakládka. Obsahuje kontrolní znak. Tento se vypočítá ze součtu hodnot všech datových znaků symbolu celočíselným dělením modulo 10. U kódu nazývaného Standard 2 z 5 není obsažen kontrolní znak. Je možné zvýšit jeho hustotu odstraněním mezer mezi znaky. Kód musí mít vždy sudý počet znaků, a pokud to není možné zaručit, tak program sám většinou přidá nulu na konec.

code 32

Code 39 nebo USD 3 je nejvíce populární formát použitý v neprodejním světě, tedy převážně ve výrobě, v továrnách, u vojska a zdravotních aplikací, ale také v logistice. Proměnná délka kódu akceptuje následující znaky: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-.*$/+%. Pozor na hvězdičku (*) - je použitá jako start/stop znak a nemůže být použitá v těle kódu. Kontrolní číslo může být přidáno a zvyšuje rozsah bezpečnosti. Code 39 podporuje Modulo 43 a xxx-nnnnnnn-c s formátem kontrolního čísla. Každý znak obsahuje 5 čar a 4 mezery. Z těchto devíti prvků jsou vždy 3 široké a 6 úzkých. Malá písmena nejsou podporována a jsou na vstupu automaticky konvertována na velká. Byl vyvinut jako první plně alfanumerická symbolika v roce 1974 a je samoopravný, čitelný z obou dvou stran.

code 39

Code 39 Full Ascii. Pro více informací se podívejte na Code 39.

code 39 full ascii

Code 39 Tri Optic - může obsahovat jen velká písmena a čísla, nelze mít malá písmena. Pro více informací se podívejte na Code 39.

Za vznik tohoto kódu vděčíme společnosti Intermec Corporation, přesněji Davidu Alliasu, který jej v roce 1987 vytvořil a později Intermec uvolnil jako veřejnou doménu. Jeho požadavkem bylo uložit velké množství údajů do prostoru poměrně malého symbolu. Jednoduše tedy složil několik čárových symbolů nad sebe, přičemž každý symbol může být složen ze dvou nebo 8 řad. Každá řada je složena z úvodní prázdné oblasti, start oblasti, čtyř datových slov kódující osm znaků s posledním znakem ve funkci kontrolního znaku řady, stop oblasti a konečně prázdné oblasti. Každá řada kóduje data do 18 čar a 17 mezer, přičemž každá řada je oddělena proužkem o šíři jednoho modulu.
Podobnost kódu je něco mezi UPC a Code 39, přičemž umí kódovat kompletní 128 znakovou sadu. Hustota znaků je maximálně 170 alfanumerických znaků na čtvereční palec. Například ve zdravotnictví symbol Code 49 o rozměru 7,5x13,5 mm může obsahovat flag znak, 10 ciferné NCD číslo, 5 ciferný datum spotřeby, 10 místný alfanumerický lot-kód. Jiný příklad označení tištěného spoje 15 místným číslem bude veliké 2,5x7,5 mm. Kód je možné skenovat pomocí ručního nebo laserového snímače.

Kód byl představen v roce 1982 a je otočeným obrazem z Code 39. Kód je kontinuální, což znamená, že mezery mezi čárami nejsou chápány jako oddělovače, ale jsou částí aktuální kodifikace zprávy. Kód má proměnnou délku symbolů a má 4 možné šíře. Každý symbol z kódu obsahuje 9 černých nebo bílých čar. Každý znak z kódované zprávy je vytvořen ze 3 čar a 3 mezer. Pro kontrolu se používá algoritmus Modulo 47.

code 93

Code 128 je proměnné délky s vysokou hustotou, alfanumerický formát. Má 106 odlišných čar a mezer (podkladů), a dokonce každá mezera může mít jednu ze tří významů, závisí to na tom, která z těchto tří odlišných typů je používána. Jedna znaková sada dekóduje všechna velké písmena a ASCII kontrolní znaky; další dekóduje všechna velká a malá písmena a třetí typ dekóduje číselný pár číslic 00 až 99. Znaková sada je závislá na „start“ znaku. Znaky sestávají ze 3 čar a 3 mezer tak, že celková šířka znaku je 11 modulů.
Code 128 také dovoluje dekódovat čtyři funkční kódy: FNC1, FNC2, FNC3, a FNC4. FNC1 je rezervován pro použití v „European Article Numbering (EAN)“. FNC2 je použit jako instrukce pro čtečku čárového kódu na kaskádní zprávy a čárové kódy se zprávou v textovém symbolu. FNC3 je použita na instrukci čtečky čárového kódu a znamená „reset“. FNC4 je použita na zavření systémové aplikace.
Variací čárového kódu Code 128 je formát EAN 128. EAN 128 používá stejný kódový set jako Code 128, ale nedovoluje funkci kódu FNC2 až FNC4, který je použit pro znaky a FNC1 je použit jako část „start code“ v těchto symbolech. Code 128 C je pouze numerický čárový kód o délce 19 znaků, začíná znakem FNC1 a obsahuje kontrolní číslici modulo 10. Existuje také kontrolní znak tvořený Modulo 103, umístěný na konci zprávy, před ukončovacím znakem.

code 128

Další variací kódu Code 128 je UCC nebo EAN 128SSCC, což je klasický kód 128, ale skládající se z 20 znaků a se skupinou znaků nastavenou na C. Složení je ze dvou znaků 00 pro identifikaci, data složená ze 17 čísel, kontrolní znak vytvořen ze znaků Modulo 10, který je dodatečně přidán do řetězce.

Code 128 A je složen z velkých písmen a čísel. Nelze použít malá písmena. Více naleznete v popisu Code 128.

code 128A

Code 128 B je složen z velkých a malých písmen a také z čísel. Více naleznete v popisu Code 128.

code 128B

Code 128 C je složen jen z čísel a musí mít sudý počet čísel. Více naleznete v popisu Code 128.

code 128C

Code 128 Pharmacy. Více naleznete v popisu Code 128.

code 128 Tri Optic

Jde o lineární symbol obsahující Composite 2D elementy. Tento kód je založen na Micro PDF 417 a PDF 417 standardu. 2D část obsahuje ucelenou informaci jako sériové číslo, datum spotřeby, lot number, apod. Stavba kódu je proměnná. Je nutné definovat dvě proměnné, například Info 1D pro řádkovou část a Info 2D pro 2D část. Potom vytvoříte pojmenování vzoru, který je výsledkem podělení dvou předcházejících částí. Před dekódováním jsou data v lineární části oddělena od 2D části znakem definovaným ve vzoru. Takže dostaneme část řádkovou a část 2D.

Tento kód vyvinula společnost CP Tron Inc. Jde o symbol ve tvaru čtvercové matice se zaostřovacím okrajovým obrazcem ve tvaru písmene L, vzhledově podobný Data Matrix Codu.

Toto je docela odlišný typ kódu, vyvinutý firmou Xerox PARC. Kód je tvořen malými symboly, které jsou na papíře naneseny jen šedou barvou, pomocí níž se kódují binární data včetně synchronizačních vzorů a chybové korekce. Každá značka může být velikosti 0,25mm. Hustota záznamu je impozantních 1000 8-bitových slov na čtvereční palec. DataGlyph je chybovzdorný i při výskytu inkoustových skvrn, špatných kopií, poškození sešívacími svorkami díky vnitřní korekci chyb a nahodilosti dat. Další velmi velkou výhodou jsou možnosti použití spolu s podkladovým materiálem, kde mohou tvořit loga na pozadí textu.

Jde o jednodimenzionální lineární kód.

Databar truncated

Je to nejspíš zavádějící jméno, protože původně se jmenoval Softstrim a vytvořila ho společnost Softstrip Systems. Jde o nejstarší dvoudimenzionální symboliku. Nyní je majetkem společnosti Datastrip Inc. A jde o patentovaný kódovací a snímací systém umožňující tisk dat, grafiky a digitalizovaného zvuku na papír ve velmi komprimovaném formátu a následné čtení počítačem. Taková mechanická záloha dat.
Kód se skládá z maticového vzoru obsahující velmi malé pravoúhlé černé a bílé oblasti. Dále hlavička obsahuje detailní informace o datech uložených na pásce, jako je název souboru, velikost v bitech, hustota záznamu atd. Kódování je na paritu pro každé kódové slovo. Datová páska má velikost 1,5875 palce až 22,86 palců. Výhodou je tisk jak na jehličkových tak i na laserových, termotransfer a inkoustových tiskárnách a to na papír, plast, kov.

Je veřejně znám jako Philips Dot Code a jde o jednu z množství symbolik bodových kódů. Symbolika je navržena pro identifikaci objektů na malém prostoru a pro přímé označování pomocí technologií s malou přesností. Jde o čtvercové pole bodů 6x6 až maximálně 12x12 a novější verze umožňují rozlišení přes 42 milionů položek. Aplikace kódu je pro označení laboratorního skla a označování prádla.

Neboli také Distribution Unit Number. DUN 14 je kodifikací volby, ve které EAN 13 ztratí kontrolní znak a pozice mezi 1 až 8 je přidána na levou stranu. Nový kontrolní znak je počítán na základě nového kódu. ITF 14 používal kombinaci DUN 14 kódu.

European Article Numbering (EAN) systém je Evropskou verzí Universal Product Code (UPC). To znamená, že za kód se přidá většinou dvojčíslí jako UPC rozšíření kódu.
EAN 8 kóduje 8 čísel, vyjadřující ve dvou číslech zemi, 5 čísel vyjadřuje data a jedno je kontrolní číslo. Většinou programy sami automaticky počítají kontrolní součet doplněním dvou nebo pěti čísel připojených k hlavnímu čárovému kódu. Tato volba je použita v publikacích a v denním tisku. Tento dodatek je přidávaný na pravou stranu čárového kódu. Snímače EAN dovedou dekódovat U.P.C., opačně to ale nemusí platit. Česká republika má přidělen kód země 859.

EAN-13 je Evropskou verzí UPC (A), Uniform Product Code. Rozdíl mezi EAN-13 a UPC (A) je ten, že EAN-13 má zakódováno 13. číslo do podkladu, ponechávající šest čísel z UPC (A) symbolů. Toto 13. číslo kombinované se 12. číslem obvykle odpovídá číslu země.
Tato volba je použita v publikacích a v denním tisku. Tento dodatek je přidávaný na pravou stranu čárového kódu.

Facing Identification Mark (FIM) je další typ z čárových kódů použitý pro automatický proces v poštovních službách v U.S. Postal Service. FIM kód je použit pro automatické sledování a rušení dopisů, které neobsahují známku nebo počítání, kalkulace předtisku pro obchodní odpovědní dopisy, poplatky apod.
Tady jsou čtyři nejčastěji používané FIM podklady: FIM-A je použit pro zdvořilostní odpovědní dopisy, které jsou předtištěny s POSTNET čárovým kódem. FIM-B je použit v obchodních odpovědích, poplatcích a oznámkovaných (politických) dopisech, které nejsou předtištěny s POSTNET čárovými kódy. FIM-C je použit na obchodní odpovědi, poplatky a oznámkované dopisy, které jsou předtištěny s POSTNET čárovým kódem. FIM-D značí, že je požadováno poštovné. FIM podklady jsou umístěny v horním pravém rohu okolo horního lemu, dva palce od pravého lemu dopisu nebo karty.

Jde o čárový kód systémem vložení 2 z 5 se 13 čísly a obsahuje kontrolní znak.

Celý kód se skládá z bloků buněk, které obsahují více jak bit informace. Toho je docíleno pomocí několika odstínů šedi nebo barevnou škálou, která je většinou stejně převáděna na stupně šedi. Hustota informací je od 640 bitů na jeden palec čtvereční až po více jak 40.000 bitů na čtvereční palec za použití barevné sublimační tiskárny. Čte se za pomoci plochých skenerů při rozlišení 400x400 dpi. Použití je většinou pro uložení dodatečných textových informací na zadní straně platebních karet nebo na identifikační karty v medicíně. Kód vyvinutý společností Robot Design Associates.

Jde o binární Code 412, je kontinuální a obsahuje alfanumerickou symboliku s nastavením 35 znaků a byl vyvinut společností IBM v roce 1988. Kontrolní součet je vypočítán Modulo 35. Každý znak má 4 čáry s 12 elementy. Existují varianty s přesně definovanou šíří a tedy jsou mnohem rychlejší na čitelnost.
Kód má tyto vlastnosti:
35 alfanumerických znaků, 12 elementů na znak, 4 čáry na znak, 8 mezer na znak, synchronizační znak je obsažen pro první element každého znaku. Synchronizační značky dovolují samosynchronizaci. Protože IBM BC 412 obsahuje start a stop znaky, tak je povolené jen čtení v jednom směru.

Jde o nejstarší kód z rodiny 2 z 5. Kód je bidirectional, tedy lze jej číst z obou dvou stran. Je o proměnné délce a konstrukce je úplně odlišná od vložení 2 z 5. Každý znak ve zprávě je kódován pomocí 5 čar, oddělených mezerami. Znaky jsou odděleny znovu mezerami. Tento kód nezahrnuje žádný kontrolní znak a tedy nelze zaručit jeho čitelnost a opravitelnost.

interleaved 2 of 5

ISBN čísla jsou jedinečná čísla, která jsou předtištěna na knihách. Nejedná se o specifický další kódový typ. ISBN číslo má specifickou strukturu a ke kódování jsou použity EAN-13 čárové kódy. Tyto zprávy jsou formátovány jako tři pevná čísla kódu země 978, následuje 10 čísel ISBN čísla. 10. číslo nebo kontrolní číslo je vyřazené.

Jedná se o unikátní čísla, která jsou tištěna na časopisy a noviny. Nejedná se o nový typ kódu, ale typ ISSN je EAN-13 čárový kód s 977 kódem země a dvěma čísly přidanými ke kódu. Tyto dvě přidané čísla obsahují číslo vydání, například Leden = 01, Únor = 02 apod.

JAN-8 je japonský ekvivalent pro EAN-8.

JAN-13 je japonský ekvivalent pro EAN-13.

Lineární čárový kód.

Kix

Čárový lineární alfanumerický kód.

Tento kód je odvozen od Code 11. Zahrnuje start znaky, které jsou jednotlivou kombinací čar a mezer, které říkají, kde znak začíná a obsahuje stop znak, který ukončuje kód a říká, kde je jeho konec, tím je daný směr jeho čtení. Při dekódování se dekódují jednotlivé znaky oddělené mezerami, ale symbol není samoopravný a tak není možné poškozené kódy číst. Zahrnuje ale kontrolní znak, který se vypočítává pomocí Modulo 10 (součet všech znaků dělený Modulo 10).

Jedná se o kód vytvořený a vlastnící společností Omniplanar Inc. Jde o čtvercovou matici, z níž lze vzorkovou metodou získat data v buď malém rozlišení pro sledování pohybu, třídění, ale i ve velkém rozlišení přepravního prohlášení. Z tohoto výkladu je jasné, že kód je předurčen právě pro logistiku ke sledování jednotlivých zásilek.

MSI Plessey čárový kód je variantou k Plessey čárovému kódu. Je to pulzně modulovaný kód bez samokontroly a je především použit v obchodních domech na etiketování zboží v policích. Je proměnné délky dovolující zakódovat následujících 10 znaků: 0123456789 (jen čísla). Každý znak obsahuje osm elementů (4 čáry a 4 mezery).
Kód byl vyvinut v 70. letech v Anglii společností Plessey a byl používán v knihovnách jako šestnáctkový kód, tedy obsahující čísla 0 až 9 a písmena A, B, C, D, E, F. Obsahuje dva kontrolní znaky vypočítané podle Cyklic Check principu. Délka je neomezena.

msi

plessy

Pharmacode je použit pro Online Security Control ve farmaceutickém balícím procesu. Velká tisková tolerance nemá efekt na schopnost čtení čárového kódu. Může obsahovat jen čísla a to jen 6 znaků.

pharmacode

POSTNET čárový kód je použit na zakódování poštovního, neboli ZIP kódu pro U.S. poštu. Poštovní servis USA má vytvořen kompletně nakládací a třídící proces v plné automatizaci a POSTNET čárový kód zabezpečuje bezchybné a rychlé třídění. POSTNET symboly se liší od dalších formátů v tom, že individuální výška čáry je alternativou, jako opozice individuální šíře čáry. Každé číslo je reprezentováno pěti čárami. Jedna nejvyšší čára je použita pro start a stop kód-čáru.
POSTNET může být použit pro 5 čísel, 9 čísel a 11 čísel Delivery Point Barcode. Tyto kódy jsou často použity ve spojení s FIM čárami, které jsou umístěné nahoře v pravém rohu dopisu, stejně tak jako obchodní odpovědní zprávy. Je použito 2 dlouhých a 3 krátkých čar pro znak a 4 mezer pro každý kódovaný znak.

postnet 32

postnet 37

postnet 52

postnet 62

royal mail

RSS neboli také Reduced Space Symbology kód obsahuje tři typy lineárních symbolů, použitých v EAN UCC kódovacím systému. Hlavní předností je to, že dovoluje kódovat velké hodnoty informací na malém kódu.
RSS 14 a RSS Limited dovoluje kódování 14 čísel. RSS 14 Stacked je stejný jako verze RSS 14, ale je rozdělena do dvou řádků. RSS Expanded dovoluje, aby jednotlivé elementy byly dekódovány jako datum spotřeby nebo hmotnost a je jej možné tisknout do několika řádků. Z toho důvodu dekódovaná data mohou být alfanumerická.

Tento kód byl vytvořen ve společnosti Info Imaging Technologies a to pro použití při přenosech na datových binárních souborech a k tisku na velké plochy. Je vhodný k faxovému přenosu nebo dekódování z papíru.

Kód byl vytvořen velmi aktivním mužem na poli čárových kódů, panem Ynjiun Wangem v roce 1994 a je veřejnou doménou. Symbolika používá rámcovou strukturu (paket) odlišnou od struktury víceřadé symboliky. Jsou zde předepsány přesnosti v horizontálním umístění symbolů v paketu, ale je zde mnohem větší volnost v umístění paketů horizontálně a vertikálně než u víceřadých symbolik. Rámcová struktura Super Code zajišťuje, že každé kódování znaků nebo opravné kódové slovo sousedí se znakem určujícím adresu paketu. Sekvence kódových slov tedy nebere ohled na to, jak jsou rámce uspořádány, díky čemuž není nutné použít pravoúhlý tvar a pakety spolu také nemusí sousedit.
Maximální počet znaků na symbol při nejnižší úrovni chybové korekce je 4083 alfanumerických znaků a 5102 číslic nebo 2546 bitů. Na opravu chyb se používá Reed Solomonova algoritmu a uživateli je navrhnut výběr jedné ze 32 opravných chyb.

Je kód vyvinutý pro telekomunikační průmysl. Je uzpůsoben pro změnu mezi současným standardem na základě kódu 39 a dvoudimenzionálním kódu PDF 417, který jej bude nahrazovat. Je složen ze dvou symbolik, a to 6 čísel a Micro PDF 417, který je dekódován jako série čísel. Data mezi jednotlivými kódy jsou oddělena ASCII kódem o hodnotě 29.

Ultracode byl vyvinut firmou Zebra Technologies a je šířen jako veřejná doména. Symbol je složen z pásů proměnné délky složených ze sloupců pixelů s nekritickými šířkami. Kód zahrnuje číselné a alfanumerické režimy s pokročilými opatřeními pro jazykovou lokalizaci a s volitelnými úrovněmi opravné korekce podle Reed Solomonovy korekce. Podporuje se jak černobílá, tak i barevná verze s vysokou hustotou. Symbolika zahrnuje páry svislých (vertikálních) sloupců s buď 7 monochromatickými (tmavá/světlá) nebo s 8 barevnými (typicky bílá, červená, zelená, modrá, tyrkysová, magenta, žlutá a černá) buňkami k dekódování každého údaje jako jsou místa na znakové sadě, jedné ze 43 skupin jazykových sad.
Symbolika se liší od většiny 2D kódů, protože je velmi podobný lineárním čárovým kódům co do rozměrů a není navržen jako velkokapacitní symbolika. Jeho největší výhodou je přímý tisk s malou přesností linearity.

Uniform Product Code (UPC) nebo také nazývaný Universal Product Code, jehož symboly jsou použity v maloobchodních aplikacích od roku 1973 v USA. UPC(A) je 12 číselný formát. Každý znak má 4 prvky. Symboly jsou v 11 číslech a jedno číslo znamená kontrolní kód. První číslo je systémové číslo, které obvykle reprezentuje typ z produktu pro identifikaci. Následujících pět čísel označuje tovární kód a dalších pět čísel je použito na identifikaci a specifikaci produktu.

Stejně jako UPC(A), tak i UPC(E) je použitý v maloobchodních aplikacích. Pravdou je, že v současnosti jsou čárové kódy mnohem menší a jsou umístěny na menší plochy malých produktů. UPC(E) je také nazýván jako "zero-suppressed" neboli potlačení nul, protože u UPC(E) je normálně 12-čísel UPC(A) kódu provedeno v šestičíselný kód. Je zde potlačeno číslo systémového čísla, koncové číslice v továrním kódu a vedoucí nula v produkční identifikaci části tohoto kódu. Od toho je tedy odvozen název „kód s potlačenými nulami“.